TRƯỜNG CĐSP LẠNG SƠN

Trang tài liệu số


ĐT.Tổng hợp dẫn xuất chứa dị vòng benzo[d]thiazole thông qua phản ứng ghép chéo Suzuki